(25OH-Vitamin D ELISA (96 & 192 Tests

ویتامین D یک هورمون استروئیدی است که در جذب فعال کلسیم از روده دخالت داشته و موجب تنظیم تعادل این عنصر در بدن می شود و با کاهش دفع آن از کلیه به متابولیسم استخوان ها نیز کمک می نماید. ویتامین D دارای دو ایزومر، ویتامین D2 و ویتامین D3 می باشد. ویتامین D2 از طریق رژیم غذایی تأمین می گردد در حالی که ویتامین D3 در پوست و پس از مواجهه با نور ماواری بنفش ساخته می شود. کربن شماره 25 ویتامین D در کبد هیدروکسیله شده و منجر به تولید 25- هیدروکسی ویتامین D می گردد. این متابولیت فرم اصلی و غالب ویتامین D موجود در گردش خون بوده و شاخص معتبری برای محتوای ویتامین D فرد به شمار می رود. فقر ویتامین D با بسیاری از بیماری ها از جمله استئوپوروزیس، ریکتز، استئومالشیا، انواع سرطان ها و بیماری های قلبی– عروقی مرتبط می باشد. مجموع غلظت‌های 25- هیدروکسی ویتامین D2 و 25- هیدروکسی ویتامین D3 موجود در سرم یا پلاسما به عنوان 25- هیدروکسی ویتامین D تام در نظر گرفته می‌شود.

پایش دقیق سطح Vitamin D 25-OH در تنظیمات بالینی از اهمیت بالای برخوردار می باشد. در بیماران مبتلا به کمبود ویتامین D به منظور رسیدن به یک سطح مطلوب باید سطح Vitamin D آنها به طور منظم کنترل شود و از غلظت مازاد Vitamin D 25-OH که به عنوان یک عامل سمی در نظر گرفته می شود جلوگیری شود. تست 25- هیدروکسی ویتامین D به روش الایزا به منظور تعیین مقدار کمی 25- هیدروکسی ویتامین D در سرم یا پلاسما می باشد.

اساس آزمایش

کیت الایزای ویتامین D بر اساس اصل پیوند رقابتی پایه زیری شده است. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی مونوکلونال که بر علیه مولکول VitaminD OH-25 می باشد پوشش داده می شوند (Coating). استانداردها، کنترل ها، نمونه بیماران و کونژوگه Vitamin D-Biotin با آنتی بادي ضد ویتامین D پوشش داده شده در ته چاهکها ،مجاور می شوند و به مدت 90 دقیقه در دمای اتاق انکوبه می شوند. Vitamin D OH-25 بیوتینه (Vitamin D OH-25 Biotin) با Vitamin D OH-25 نمونه ها در اتصال به آنتی بادیهاي کوت شده در چاهکها رقابت می کند. پس از شستشو، مقدار Vitamin D-Biotin از طریق استرپتاویدین Streptavidin-HRP) HRP) شناسایی می شود. کونژوگه SA-HRP که به طور ایمونولوژیکی به چاهک متصل است، با افزایش غلظت ویتامین D در نمونه، به تدریج کاهش پیدا می کند. پس از شستشو چاهک ها و حذف کونژوگه SA-HRP استفاده نشده در مرحله بعد معرف رنگزای TMB اضافه شده و در دمای اتاق برای مدت 30 دقیقه انکوبه می شود و در نتیجه رنگ آبی ظاهر می گردد. براي جلوگیري از فعالیت بیش از اندازه و نامناسب آنزیم، با افزودن محلول متوقف کننده، فعالیت آنزیم مختل شده و رنگ آبی به زرد تبدیل می شود و میزان جذب در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می شود. نمودار استاندارد از طریق رسم غلظت استاندار نسبت به جذب به دست می آید. رابطه شدت رنگ با مقدار Vitamin D OH-25 در نمونه معکوس می باشد. آزمایش مذکور مقدار هر دو ویتامین D2 و D3 را اندازه گیری می کند و مدت زمان اجرا ی آزمایش در حدود 2.5 ساعت می باشد.

محتویات کیت

– پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد Vitamin D
– سری استانداردها: 7 ویال استاندارد با غلظتهای معین از Vitamin D OH-25
– سرم کنترل: دو ویال حاوی سرم کنترل با غلظتهای مشخص شده بر روی بر چسب ویال
– محلول کنژوگه (Streptavidin-HRP): ویال حاوی محلول استرپتاویدین کنژوگه شده با آنزیم HRP
– محلول کنژوگه (Biotinylated Vitamin D OH-25 .51X): ویال حاوی محلول ویتامین D متصل به بیوتین
– محلول شستشو: ویال حاوی محلول شستشو با غلیظ 20X
جهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، مقدار مورد نیاز را با آب مقطر به نسبت 1/20 رقیق نمایید.
– محلول رقیق کننده
– محلول رنگزای (TMB)
– محلول متوقف کننده
– برچسب مخصوص پلیت

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشند

– سمپلر 10 تا 100 میکرولیتر دقیق
– سر سمپلر یکبار مصرف
– دستگاه ورتکس سر پهن
– پلیت شیکر
– دستگاه الایزاریدر دارای فیلتر 450 نانومتر
– کاغذ گراف

هشدارها و احتیاط ها

– کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود هپاتیت B و آنتی بادي هاي ضد HIV کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند، جهت احتیاط بیشتر از تماس مستقیم با مواد پرهیز کنید.
– از سیگار کشیدن، خوردن و آشامیدن در فضایی که نمونه ها و معرفها نگهداری می شوند خودداری فرمایید.
– توصیه می شود که استانداردها، کنترل و نمونه های سرم در دو نسخه اجرا شوند.
– از مخلوط کردن محتویات کیت ها با شماره ساختهای مختلف جداً خودداری نمایید.
– از پایپ کردن با دهان پرهیز کنید.
– نتایج مطلوب از طریق پایبندی و توجه به این پروتکل به دست خواهند آمد. علاوه بر پایپ کردن دقیق و درست رعایت زمان و درجه حرارت تعیین شده ضروری هستند. هر گونه انحراف از این موارد می تواند منجر به داده های نامعتبر شود.

 

خبرنامه