Intact PTH (Parathyroid Hormone) ELISA

پاراتورمون (PTH) هورمونی است که از سلول های چیف (chief cells) غدد پاراتیروئید ترشح می شود. این غدد به تعداد چهار عدد هستند و در کنار خلفی لوب های تیروئید قرار گرفته اند و وظیفه کنترل سطح سرمی کلسیم را برعهده دارند. عمل دو غده ی تیروئید و پاراتیروئید کاملاً مجزا می باشد. هورمون پاراتیروئید یک هورمون پروتئینی است که از ProPTH که خود از prepro PTH ساخته شده تشکیل می شود.

هورمون PTH با افزایش جذب غیر مستقیم روده‌ای کلسیم (بواسطه ویتامین D3 فعال)، کاهش دفع کلیوی آن و افزایش فعالیت استئوکلاستها (جهت تخریب بافت استخوانی) موجب افزایش سطح کلسیم خون می‌شود. همچنین هورمون پاراتیروئید (PTH) بر متابولیسم فسفر (بصورت فسفات) نیز نقش دارد. PTH در کلیه سبب کاهش بازجذب فسفات میشود و در روده سبب افزایش جذب آن میگردد که تمام این متابولیسم ها در جهت افزایش کلسیم خون و کمک به آن رقم میخورند. شرایط و بیماری هایی که در این حلقه بازخورد (که شامل کلسیم، پاراتورمون، ویتامین D، و تا حدی فسفر (فسفات) و منیزیم می شود) شکاف ایجاد می کنند، می توانند باعث افزایش یا کاهش نامناسب در سطوح کلسیم و PTH شوند و منجر به علائم هیپرکلسمی یا هیپوکلسمی گردند.

در اثر کمبود PTH هیپوپاراتیرویدسیم (کم کاری پاراتیروئید) به وجود می آید که سبب کاهش کلسیم یونیزه ی سرم و افزایش فسفات می گردد. تولید بیش از حد PTH هیپرپاراتیروئیدسیم (پر کاری پاراتیروئید) نامیده می شود که باعث افزایش کلسیم خون می شود. افزایش سطح PTH در افراد دچار تومورهای نابجای غیر پاراتیروئیدی مترشحه PTH (هیپر پاراتیزوئیدی کاذب) نیز مشاهده می شود.

هورمون پاراتیروئید (PTH) در غده پاراتیروئید، به عنوان یک پپتید با 115 اسید آمینه تولید می‌شود که طی فرآیندهای پروتئولیتیک به یک هورمون با 84 اسید آمینه تبدیل می‌شود. در افراد سالم، تنظیم ترشح هورمون پاراتیروئید به طور معمول از طریق عمل بازخورد (فیدبک) منفی کلسیم سرم در غدد پاراتیروئید انجام می شود. PTH بطور بیولوژیکی بسیار فعال است و  به سرعت و کمتر از چهار دقیقه از گردش خون آزاد می شود. آزمایش Intact PTH بيشترين تست هورمون پاراتیروئید درخواستي است. این آزمون به منظور تشخیص هیپر پاراتیروئیدی و افتراق علت هیپرکلسمی پاراتیروئیدی از غیر پاراتیروئیدی مورد استفاده می باشد. همچنین ممکن است برای پايش اثربخشی درمان وقتي فرد، بیماری مرتبط با پاراتیروئید دارد، درخواست شود.

علت درخواست تست

این تست برای تعیین علت عدم تعادل کلسیم؛ ارزیابی عملکرد پاراتیروئید؛ تشخیص و تمایز بین هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه، ثانویه و ثالثیه؛ تشخیص هیپوپاراتیروئیدیسم؛ در طول عمل جراحی برای هیپرپاراتیروئیدیسم، برای تأیید برداشتن غده (ها) که باعث مشکل شده اند؛ یا هنگامی که سطح کلسیم خون بالاتر یا پایین تر از حد طبیعی است؛ زمانی که فرد جراحی هیپرپاراتیروئیدیسم دارد؛ چنانچه پزشک بخواهد عملکرد خوب غدد پاراتیروئید بیمار را تعیین کند؛ پایش بیماران با نارسایی کلیوی مرحله نهایی (ESRD) که دچار عارضه احتمالی استئو دیستروفی کلیوی شده اند درخواست می شود.

اساس آزمایش

در این تست با استفاده از روش ساندویچ الایزا میزان هورمون پاراتیروئید (PTH) در خون تام اندازه گیری می شود. در روش ساندویچ الایزا یک آنتی ژن در بین دو آنتی بادی اختصاصی قرار می گیرد، این روش شایعترین روش الایزا محسوب می شود، در این روش از یک آنتی بادی برای به دام انداختن آنتی ژن بر روی چاهک های الایزا استفاده می شود و آنتی بادی دوم که با آنزیم نشاندار شده است به عنوان شناساگر عمل می کند. قابل ذکر است که در این روش آنتی ژن باید حداقل دارای دو ناحیه آنتی ژنتیک باشد تا قادر به اتصال به هر دو آنتی بادی باشد.

روند آزمایش

در مرحله نخست، استاندارد ها و نمونه ها به طور همزمان با آنتی بادی نشاندار آنزیم و آنتی بادی حاوی بیوتین در چاهک های میکروپلیت که با استرپتاویدین پوشیده شده اند انکوبه می شوند. در پایان انکوباسیون به منظور جدا سازی واكنشگرهاي متصل شده از واكنشگرهاي آزاد و متصل نشده چاهک ها کاملا شسته می شوند و آنزیم متصل به فاز جامد با محلول رنگزای سوبسترای تترامتیل بنزیندین (TMB) انکوبه می شوند. در نهایت محلول متوقف کننده اسیدی جهت اتمام  واکنش اضافه می شود و رنگ واکنش به رنگ زرد تبدیل می شود . شدت رنگ زرد به طور مستقیم با غلظت  PTH کامل در نمونه متناسب است. استاندارد ها به منظور ایجاد منحنی میزان جذب نسبت به غلظت استفاده می شوند. غلظت PTH کامل در کنترل ها و نمونه های بیماران به طور مستقیم از طریق این منحنی مشخص می شود.

 

 

خبرنامه