Dermatophyte PCR kit

درماتوفیتها گروهی از قارچهای کراتین دوست هستند کـه گروه وسیعی از بیماری های پوست و ضمایم آن مانند ناخن و مو را ایجاد می کنند. عوامل قارچی شامل 3 دسته میکروسپوروم، ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون بوده که در میان آنها جنس ترایکوفایتون از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و تاکنون در حدود 24 گونه آن شناخته شده است. عفونت ناخن به طور عمده توسط ترایکوفایتون روبروم و به دنبال ترایکوفایتون منتاگروفیتیس ایجاد می شود. در حال حاضر تشخيص آزمايشگاهی گونه ها و واريته های ترايكوفيتون براساس آزمايش مستقيم ميكروسكوپی و كشتهای آزمايشگاهی و آزمونهای فيزيولوژی صورت ميگيرد كه اغلب اين آزمونها بسيار وقت گير بوده و نياز بـه مهارت های خاص و دقت فراوان در آزمايشگاه دارند.

واكنش زنجيرهای پليمراز Reaction Chain Polymerase) PCR) روشی است كـه بـه طور گسترده در زيست شناسی مولكولی بكار برده می شـود. امروزه بـا پيشرفت تكنولوژی PCR، سرعت تشخيص آزمايشگاهی انواع بيماريهـا از جمله درمـاتوفيتوزيس (Dermatophytosis) در حال افزايش است. این روش بـا استفاده از برنامه و روش اصلاح شده جديد امكان تشخيص سريع و شناسايی درماتوفيتها را از مقادير ناچيز مواد اوليه (نمونه باليني) (اسـتخراج DNA از بافـت مـستقيم نـاخن آلــوده و تأييــد PCR) در ظرف مدت پنج ساعت میسر می سازد. همچنين مقايسه نتايج روشهای آزمايـشگاهی معمول مثل آزمايش مستقيم و كشت با روش PCR حساسيت و دقت بسيار زياد آن را نسبت به روشهای ياد شده بـه اثبات ميرساند.

تست تشخیص آزمایشگاهی درماتوفیت PCR شرکت SSI Diagnostica جهت شناسایی کلی درماتوفیتها (pan-dermatophytes) و بخصوص ترایکوفایتون روبروم می باشد. این کیت شامل دو بافر به منظور آماده سازی PCR ReadyMix ،DNA، مخلوط پرایمر و دو نمونه کنترل DNA است. ترکیب پرایمر حاوی دو جفت پرایمر جهت گیری شده به سمت ژن های کد کننده کیتین سنتاز 1 جهت شناسایی درماتوفیت های کلی و ITS2 به منظور تشخیص ترايکوفايتون روبروم می باشد. هر دو پرایمر الیگو نوکلئوتید با پایانه های 5 و ́3-هیدروکسیل هستند. همچنین کنترل 1 حاوی DNA ژنومی درماتوفیت و کنترل 2 حاوی DNA ژنومی ترايکوفايتون روبروم می باشد. در این کیت تعداد مشخصی معرف جهت انجام 100 واکنش Multiplex PCR موجود می باشد.

مراحل شناسایی عفونت ناخن با استفاده از کیت درماتوفیت PCR

– آماده سازی الگویی از نمونه های ناخن
– ترکیب معرف ها جهت واکنش PCR
– توسعه PCR در یک ترموسایکلر
– تجزیه و تحلیل محصول PCR با استفاده از الکتروفورز در ژل آگارز

ویژگی ها آزمایش PCR

– ساده و در دسترس بـودن امكانات و مواد لازم برای انجام آزمون
– قابل انجام بر روي انواع نمونه های بالینی
– به صرفه و اقتصادی بودن آزمایش
– حساسيت و دقت بالا نسبت به سایر روشها
– سرعت تشخیص بالا
PCR ظرف مدت 5 سـاعت انـواع آلودگی قارچی را بـا حساسيت بالا در بافت آلوده نـاخن شناسایی می نماید.

برای مشاهده ی مشخصات این محصول در وب سایت سازنده کلیک کنید
خبرنامه