NT-pro BNP ELISA

با توجه به اینکه یكی از نگرانی ها در بيماران و به ويژه متخصصین قلب، وجـود نارسایی قلبی (HF: failure Heart) در افرادی اسـت كـه شكايت اصلی آنها تنگی نفس می باشد، تشخيص سريع و معالجـه فـوری بيمـاران HF جهـت جلوگيری از پيشرفت بيمـاری و يـا بـه تـأخير انـداختن آن الزامی است. در حال حاضر روش های تشخيص نارسايی قلبـی در بيمارانی كـه بـاشكايت اصلی تنگی نفس مراجعه می کنند، براســـاس معيارهای كلينيكی فرامينگهام و اكوكارديوگرافی می باشد. بررسی های كلينيكـی فرامينگهام به تنهـايی ارزش بـالينی قابـل قبـولی نداشـته (بـه عبارت ديگر سمپتوم ها ممكن است غيـراختصاصی باشند و يافته های فيزيكی حساسيت كـافي جهـت تـشخيص دقيـق را نداشته باشند) و به همراه انجام اكوكارديوگرافی دارای اعتبار بيشتری هستند.

با وجود اینکه امروزه اكوكارديوگرافی استاندارد طلايی تشخيص اختلال عملكرد بطن چپ است، ولي معمولاً بخصوص در مراقبت های اوليه در بـسياری از مراكز در دسترس نبوده، گران بوده و ممكن اسـت در بـسياری از وضعيت های حاد بيماريی امكان انجام دقيق آن وجود نداشته باشد. همچنین بيماران با تنگی نفس ممكن است توان همكاری لازم در طول اكوكارديوگرافي را نداشته باشند. علاوه بر این، مشكلات ناشی از چاقی و بيماری ريوی مى تواند تصوير مناسبی براى بررسى اكوكارديوگرافی فراهم نكند. بنابراين حتی اگر اكوكارديوگرافي هم در دسترس باشد، اندازه گيری سطح پلاسمايی NT-proBNP يك ابزار مفيد برای ارزيابی نارسايى عملکرد بطن چپ و نارسايی قلبی بشمار می رود. مارکر NT-proBNP حساس ترین تست تاييد شده از سوی FDA جهت تشخيص نارسایی  قلبی است که سنجش كمی آن وجود نارسايي قلبی را تاييد يا رد می نماید.

مارکر NT-proBNP

پروهورمون proBNP به طور طبیعی به مقدار کم توسط قلب تولید می شود. از تجزیه proBNP دو محصول آزاد می شود که یکی از آنها پپتید 32 اسید آمینه ای به نام BNP است که از نظر بیولوژک فعال و دیگری پپتید 76 اسید آمینه NT-proBNP می باشد که از نظر بیولوژک غیر فعال است و هر دو در داخل بطن چپ قلب ساخته می شوند. وظیفه­ء اصلی BNP کمک به حفظ و کنترل حجم خون و تنظیم جریان خون در تمام بدن است. BNP همچنین از احتباس نمک و ‌آب اضافی در بدن جلوگیری می کند.

نوروهورمون NT-pro BNP نشانگر هورمون BNP در خون بوده كه در پاسخ به افزايش حجم و اورلود فشار بطن در زمان های كشيدگی و تنش قلبی افزايش مي يابد و مقدار آن با لحاظ نمودن سن، مي تواند ارزش تـشخيص در نارسايی قلبی داشته باشد. زمانی كه ديواره قلب بر اثر حجم بسيار زياد خون بيش از حد منبسط می شود و يا بدليل فقدان جريان خون، قلب آسيب ببيند ميزان هورمون BNP افزايش می يابد و بهمراه آن NT-pro-BNP نیز بالا می رود. بالا بودن سطح پلاسمايی BNP به عنوان يك نشانگر از وضعيت قلب در ارزيابی، درمان و پيش آگهی بيماران مبتلا به نارسايی قلبی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

اساس آزمایش

اندازه گیری میزان NT-pro BNP در سرم با استفاده از روش ساندویچ الایزا اساس این آزمایش می باشد.
در گام نخست، نمونه و کونژوگه داخل چاهک استریپ های میکروتیتر که از پیش با آنتی بادی پلی کلونال علیه NT-proBNP کوت شده اند مجاور می شوند. NT-proBNP موجود در نمونه به آنتی بادی از پیش کوت شده در چاهک ها متصل می شود و با آنتی بادی تشخیصی تشکیل ساندویچ می دهد. در مرحله شستشو، تمام مواد متصل نشده و آزاد حذف می شوند. در مرحله بعد، محلول رنگزای TMB Tetramethylbenzidine به چاهک ها اضافه می شود. تغییر رنگ حاصل از کاتالیز آنزیم سوبسترای بطور مستقیم با میزان NT-pro BNP موجود در نمونه متناسب است. این تغییر رنگ با استفاده از الایزا ریدر قابل بررسی و قرائت می باشد.

کاربرد

– اختلالات قلبی، انفارکتوس حاد میوکارد، (اختلال عملکرد بطن چپ)
– نارسایی کلیه
– چاقی و دیابت
– اشکال مختلف هیپرتانسیون ثانویه (فشارخون‭ ‬بالای‭ ‬ثانویه)
– نظارت بر درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلب

محتویات کیت

– پلیت: صفحه پلی کلونال استریپ های میکروتیتر کوت شده با آنتی بادی ضد NT-pro BNP
– محلول بافر شستشو، غلظت 20X، درپوش بی رنگ
– استانداردها، NT-pro BNP انسانی، لیوفیلیزه، درپوش سفید
– کنترل، NT-pro BNP انسانی، لیوفیلیزه، درپوش زرد.
– محلول کونژگه، قرمز رنگ، درپوش قهوه ایی
– محلول رنگزای (TMB Solution)، درپوش آبی
– محلول متوقف کننده، سولفوریک اسید، درپوش سفید

وسایل و مواد مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد

– سمپلر 50 تا 500 میکرولیتر دقیق
– الایزا ریدر با فیلتر 450 نانومتر (و یا از 450 نانومتر تا 630 نانومتر)
– کاغذ گراف یا نرم افزار برای محاسبه نتایج
– پلیت واشر
– آب مقطر یا آب دیونیزه

هشدارها و احتیاط ها

– تمام اجزای کیت که منشاء سرمی دارند در برابر HIV و HBsAg مورد آزمایش قرار گرفته اند و فاقد این عوامل می باشند، با این وجود، در صورت وجود آلودگی باید دور ریخته شوند.
– معرف های مایع حاوی < 0.1% ، 300 Proclin به عنوان نگهدارنده می باشند و در غلظت های مورد استفاده در این کیت سمی نمی باشند.
– به منظور جلوگیری از واکنش های آلرژیک از تماس مواد با پوست و چشم اجتناب نمایید.
– از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن و استفاده از مواد آرایشی در مکانی که معرف ها استفاده می شوند خودداری فرمایید.
– از پایپ کردن مواد با دهان پرهیز کنید.

 

برای مشاهده ی مشخصات این محصول در وب سایت سازنده کلیک کنید
خبرنامه