Anti human C4D Antibody

در کلیه سالم، C4d در مزانژیوم گلومرولی و در قطب عروقی قابل شناسایی می باشد. این امر یک چرخه کمپلکس ایمنی را نشان می دهد. با افزایش بار کمپلکس های ایمنی و ذخیره کمپلکس ایمنی زیاد، ذخیره C4d از مزانژیوم و قطب عروقی به طرف مویرگ های گلومرولی سرازیر می شود.

تشخیص محصول کمپلمان C4d در بیوپسی آلوگرافت کلیه یک ابزار مهم جهت درک پاسخ ایمنی و به ویژه شناخت آنتی بادی واسط رد پیوند می باشد. C4d محصول حاصل از شکست (نتزل) کمپلمان فعال C4 و یک جزء از مسیر کلاسیک کمپلمان طی واکنش های آبشاری است که بطور معمول با اتصال آنتی بادی به مولکول هدف خاص آغاز می شود. شناسایی C4d به عنوان یک نشانه غیر مستقیم، “رد پای” (footprint) پاسخ آنتی بادی در مقابل آلوگرافت می باشد. به همین منظور C4d یک نشانگر مهم در پیوند کلیه، قلب، کبد، و دیگر پیوندها بشمار می آید.

تشخیص آنتی بادی واسط رد پیوند عضو با روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی در بافت پارافینه و منجمد شده با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال C4d

این آزمایش جهت شناسایی محصول کمپلمان انسانی C4d با روش فلوسایتومتری در بافت پارافینه و منجمد شده انسانی، می باشد. آلو آنتی بادی های گردشی به عنوان اولین هدف با پیوند لایه درون رگی (رگ های خونی بافت پیوندی) روبرو می شوند. سلول های زنده اندوتلیال کلیه می توانند به سرعت آنتی بادی های متصل را از سطح سلول حذف نمایند.

 

 

برای مشاهده ی مشخصات این محصول در وب سایت سازنده کلیک کنید
خبرنامه